Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, op alle door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten van hetlekkerstebroodjevanoss.nl.
Onder ‘klant’ moet worden verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Door het gebruik van de internetsite van www.hetlekkerstebroodjevanoss.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de klant verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
Hetlekkerstebroodjevanoss.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en hetlekkerstebroodjevanoss.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van hetlekkerstebroodjevanoss.nl gelden hierbij als bewijs.
De door ons aan de klant verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud kunnen verenigen.
Informatie, afbeeldingen en mededelingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen

Onze prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
De actuele prijzen zijn die prijzen vermeld op de internetsite tijdens het moment van de bestelling, eventueel eerder gepubliceerde prijzen vervallen daarbij.
Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen prijzen niet verhoogd worden tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld, en gelden voor levering binnen regio Oss.

Artikel 4. Betaling

Alle betalingsmogelijkheden worden vermeld op de internetsite www.hetlekkerstebroodjevanoss.nl tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Betaling dient te geschieden in Euro
Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht levering op te schorten.
Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5. Verzending en levering

Hetlekkerstebroodjevanoss.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. Wij versturen de bestelde artikelen in de regel op dezelfde werkdag na ontvangst van de betaling.
Indien een product geheel of gedeeltelijk niet op voorraad is, zal contact met de klant worden opgenomen. De reeds betaalde gelden, ter waarde van de niet meer op voorraad zijnde producten, worden geretourneerd aan klant.
De opgegeven levertijden zijn indicatief, overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant nooit recht op schadevergoeding of niet afnemen van de producten.
Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die zij ons verstrekt heeft. Bij het niet kunnen afleveren door incorrecte gegevens van klant kunnen eventuele extra afleverkosten in rekening gebracht worden.
De klant is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

De levering van de producten geschiedt via een bezorger van hetlekkerstebroodjevanoss.nl. De kosten voor verzending komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Afkoelingsperiode en retourzendingen

Deze zijn niet van toepassing in verband met het karakter van versproducten, hierdoor worden retourzendingen niet aanvaard door hetlekkerstebroodjevanoss.nl.

Artikel 7. Overmacht

In geval van overmacht is hetlekkerstebroodjevanoss.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waardoor hetlekkerstebroodjevanoss.nl haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van hetlekkerstebroodjevanoss.nl. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8. Persoonsgegevens

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door hetlekkerstebroodjevanoss.nl geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins.
De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en Geschillen

Op de door ons aangegane overeenkomsten alsmede deze leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Diversen

Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite(s) van Hetlekkerstebroodjevanoss.nl over te nemen, te vermenigvuldigen dan wel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Hetlekkerstebroodjevanoss.nl.
Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan een door hetlekkerstebroodjevanoss.nl geleverd product, moeten door de klant binnen 8 dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail webshop@peterb83.sg-host.com met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het bestelnummer waarmee de betreffende producten zijn besteld.